Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Ujsoły jest bardzo bogata. Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez jelenie, sarny i dziki. Z dużych drapieżników występują  niedźwiedzie, wilki, rysie a z małych: lisy, kuny,borsuki.

Na terenie naszego nadleśnictwa żyje największy nasz drapieżnik niedźwiedź brunatny

Na potrzeby opracowania rocznych planów pozyskania zwierzyny, a także w celu określenia zabiegów hodowlanych i ochronnych w lesie niezbędne jest oszacowanie liczebności zwierzyny. Wynika z niego m.in., że na przestrzeni ostatnich lat stan populacji jeleniowatych systematycznie wzrasta.

Przeczytaj więcej o łowiectwie

Na terenie zasięgu Nadleśnictwa znajduje się 6 obwodów łowieckich, dzierżawionych przez Kola Łowieckie:

Lp

Obwód łowiecki nr

Koło Łowieckie

Rejon hodowlany

Całkowita powierzchnia obwodu

[ha]

Powierzchnia gruntów

N-ctwa - ha

1

221

„Dzik" - Sól

B III

4192

1414,37

2

222

„Słonka" - Jaworzno

B III

2906

1429,47

3

223

„Cyranka"  - Oświęcim

B III

4200

2737,06

4

224

„Tur" - Bielsko

B III

2822

2015,71

5

225

„Głuszec" - Rajcza

B III

10079

5197,44

6

217*

„Wierchy" - Milówka

B III

768*

738,47

Razem

24967

13532,52

* obwód łowiecki 217 jest pod zarządem Nadleśnictwa Węgierska Górka, powierzchnia podana w tabeli to obszar w zasięgu N-ctwa Ujsoły