Wydawca treści Wydawca treści

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

 • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
 • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych (ponad 2,8 mln ha)

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Przeczytaj więcej o sieci Natura 2000

Na terenie Nadleśnictwa Ujsoły wyznaczone są dwa obszary Natura 2000:

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków - PLB240002 "Beskid Żywiecki"
 

Został on wyznaczony dla ochrony:

 • populacji głuszca (Tetrao urogallus)

Ponadto w toku inwentaryzacji przeprowadzonej przez BULiGL w 2009r. stwierdzono następujące gatunki ptaków wystepujące na tym obszarze:

 • Dzięcioł zielonosiwy (Picus canus)
 • Pluszcz (Cinclus cinclus)
 • Pliszka górska (Motacilla cinerea)
 • Drozd obrożny (Turdus torquatus)
 • Orzechówka (Nucifraga caryocatactes)
 • Puszczyk uralski (Strix uralensis)
 • Sóweczka (Glaucidium passerinum)
 • Włochatka (Aegolius funereus)

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 - PLH240006 „Beskid Żywiecki"

 

Został on wyznaczony dla ochrony:

 • populacji dużych drapieżników: wilka, niedźwiedzia (gatunki priorytetowe), a także rysia,
 • populacji drobnych ssaków: nocka dużego i darniówki tatrzańskiej,
 • płazów: traszki grzebieniastej, traszki karpackiej i kumaka górskiego,
 • siedlisk leśnych i nieleśnych oraz różnorodnych form geomorfologicznych.

Beskid Żywiecki charakteryzuje występowanie 21 siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej z tego na gruntach Nadleśnictwa Ujsoły zinwentaryzowano 10:

 • ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne,
 • niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
 • górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)
 • torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą,
 • górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk,
 • kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion),
 • żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion),
 • jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani),
 • łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe),
 • górskie bory świerkowe (Piceion abietis część – zbiorowiska górskie).

Pozostałe są poza gruntami Lasów Państwowych, lub na terenie innych jednostek LP znajdujących się w zasięgu tego obszaru.